English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

 

طرحهای پژوهشی مرکز


 

ردیف

عناوین طرح/ پایان نامه

مجری

مرحله طرح

سال

1

بررسی ارتباط عواطف مادری و نگرش  نسبت به شیردهی  با  خودکارآمدی  شیردهی مادران نخست زای دارای فرزند صفرتا 2 ماهه  تحت پوشش  مراکز جامع سلامت شهر ارومیه  1401

دکتر سهیلا ربیعی پور

مصوب کمیته اخلاق

03/ 1401

2

بررسی اثر ملاتونین بر میزان استرس اکسیداتیو فولیکول، کیفیت تخمک و جنین در زنان با کاهش ذخیره تخمدان

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/03

3

بررسی اثر سلول‌های بنیادی مشتق از خون قاعدگی   (MenSCs) بر بازسازی آندومتر در مدل تجربی سندرم آشرمن

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/04

4

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ  Fox p3/Ror-tآﻧﺪوﻣﺘﺮ در ﻓﺎز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﺌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎرداری در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻟﻘﺎح

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/04

5

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﺎﻟﯿﻨﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮزی اﻧﺴﺎﻧﯽ در in vitro

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/06

6

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ در ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/06

7

ارتباط بین شاخص التهابی رژیم غذایی و بیومارکرهای التهابی با کیفیت مایع منی در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

در حال اجرا

1401/06

8

بررسی اثر عصاره جفت انسانی بر محیط التهابی داخل شکمی دراندومتریومای تخمدان و اندومتریوز

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

 در حال اجرا

1401/06

9

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﻣﭙﺎﮔﻠﯿﻔﻠﻮزﯾﻦ ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﻘﺎء ﺗﻮرﺷﻦ/ دﺗﻮرﺷﻦ در رت

دکتر مرتضی قاسم نژاد برنجی

بررسی در کمیته اخلاق

1401/06

10

بررسی اثرات لوتئین در بهبود اسپرماتوژنز در موش های آزواسپرمی القا شده با سیکلوفسفامید

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

بررسی در کمیته اخلاق

1401/08

11

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮادف در ژنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان

دکتر مرتضی طاهری

بررسی در کمیته اخلاق

1401/08

12

تعیین ارتباط سطح مقطع بند ناف و محدودیت رشد داخل رحمی در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر در 6 ماه دوم سال 1401 (پایان نامه)

دکتر یلدا صنیعی/ دانشجو مریم جاویدفر

ارسال به معاونت پژوهشی

1401/06

13

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ پلی مورفیسم های ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮادف در ژنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ نارسایی زودرس تخمدان

دکتر مرتضی طاهری

مصوب شورای مرکز

1401/10/17

14

ترجمه و روان سنجی ویژگی های مقیاس دیسترس جنسی در زوجین 

دکتر رقیه بایرامی

مصوب

1401/11/02

15

بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر شدت درد و اضطراب از آمنیوسنتز زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال مرکز آموزشی  درمانی کوثر شهرستان ارومیه

دکتر سمیرا برجسته

قبول شده

1401/11/25

16

بررسی کارایی سیستم های دارورسانی در بهبود درمان سرطان تخمدان به روش مروری نظام مند

دکتر عادل قرآنی اعظم

قبول شده

1401/12/02

 

 


 


- بررسی عوامل تاخیر ازدواج زنان و پیامدهای جمعیتی (به روش تصمیم گیری چند معیاره با تکیه بر نظر خبرگان استان آذربایجان غربی). مجری حجیه بی بی رازقی نصرآباد 1400.

- بررسی نقایص فرایند زایمان (طبیعی و سزارین) به روش تحلیل "حالت های بروز نقص و آثار آن" (FMEA) در مرکز آموزشی درمانی جامع زنان دکتر مهزاد در سال 1400. مجری: سیامک عقلمند.

- بررسی آگاهی، باورها و عملکرد افراد بالای 15 سال جامعه شهر میاندوآب  نسبت به پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو. 1400.

- شیوع و عوامل مرتبط با اختلال استرس بعد از سانحه در زنان ایرانی مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. مجری الهام رضایی 1400.

- بررسی نیازهای  بهداشت باروری و جنسی در زنان استان آذربایجان غربی. مجری الهام رضایی 1400.

 

- ارزیابی منشاء آلودگی به ویروس کرونا در مبتلایان به کووید-19: یک مطالعه مورد-شاهدی. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو. 1399.

- بررسی سیر بالینی، اقدامات درمانی و عوامل تعیین کننده پیش آگهی بیماران بستری COVID-19 در شهرستان خوی. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو. 1399.

- بررسی ارتباط بین اضطراب ناشی از اپیدمی ویروس کرونای جدید و کیفیت زندگی جنسی زنان واقع در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت ارومیه در سال 1399. مجری: سهیلا ربیعی پور.

- بررسی ارتباط بین خودکارآمدی زایمان و ترس از زایمان و عوامل موثر بر آنها در زنان باردار نوجوان و بزرگسال مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهر ارومیه، سال 99-1398: یک مطالعه مقطعی. مجری: فاطمه عفتی داریانی.

- بررسی ارتباط بین نگرانی از تصویر بدن با اعتماد به نفس جنسی در زنان نجات یافته از سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1398. مجری: سهیلا ربیعی پور.

- بررسی ارتباط بین اشتغال مادران با رفتار کودکان سنین 12-7 ساله ناحیه 2 شهر ارومیه در سال ۱۳۹۸. مجری: جمیله امیرزاده ایرانق

- بررسی الگوی تغذیه با شیرمادر و برخی عوامل مرتبط با آن در چاقی و اضافه وزن کودکان بالای پنج سال مراجعه کننده به کلینیک رشد و تکامل در ارومیه در سال 1398. مجری: جمیله امیرزاده ایرانق

- بررسی تاثیر برنامه آموزشی ماساژ نوزاد بر میزان استرس و خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه در سال 1395. مجری: علیرضا دیدارلو

- بررسی ارتباط بین سواد تغذیه ای مادران با شاخص های تن سنجی کودکان زیر 5 سال در شهر ارومیه در سال 1398. مجری: مینا ماهری

- بررسی اعتبار نسخه سوم پرسشنامه بومی شده سنین و مراحل(ASQ-III) در مقایسه با نسخه سوم آزمون بومی شده تکاملی تشخیصی بیلی(BAYLEY-III) به عنوان استاندارد طلایی، در کودکان شهرستان ارومیه. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو. 1398.

- بررسی خود پنداره جنسی و کیفیت زندگی در زنان متاهل چاق و وزن طبیعی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان مطهری و امام رضا. مجری سهیلا ربیعی پور. 1397.

- Feasibility Study on Adolescents Well-Being Centers (AWBs) Services Sustainability in Iran. 2020. UNAIDS

- As “Individual Consultant” to evaluate UNFPA’s 6th Country Programme of Assistance to the Government of Islamic Republic of Iran (2017-2021). 2020. UNFPA.

- To develop Pre-Exposure Prophylaxis and condom programming road map in line with Iran’s fifth National Strategic Plan. 2021. UNAIDS

 

خاتمه یافته:

- آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه ویروس زیکا. مجری: مینا ماهری

- بررسی رضایت و عملکرد جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1393. مجری سهیلا ربیعی پور.

- بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک مرگ مادر در ده سال اخیر. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو

- بررسی موانع و عوامل تسهیل گر در جهت ارتقائ شیردهی انحصاری در مادران ارومیه. مجری: فاطمه مقدم تبریزی

- بررسی رشد تکاملی کودکان در سال اول زندگی و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی- شهرستان ارومیه سال 1393. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو

- بررسی نحوه ارایه مراقبتهای زایمانی مبتنی بر شواهد و میزان رضایت گیرندگان خدمات در بیمارستانهای سلماس و بوکان. مجری: سیامک عقلمند

- بررسی فراوانی وعوامل خطر افسردگی بعد از زایمان درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ارومیه درسال-93 1392. حمیده محدثی

- بررسی تاثیر استفاده IUD بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان در شهر ارومیه. مرضیه ابراهیمی

- مطالعه تعیین کننده های اعمال خشونت بر علیه زنان در دوران بارداری - شهرستان ارومیه سال 90-91. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو

- بررسی تاثیر وازکتومی بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زوجها در شهر ارومیه. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو

- مطالعه شیوع خشونت بر علیه زنان در دوران بارداری - شهرستان ارومیه سال 91- 90. مجری: حمید رضا فرخ اسلاملو

 


   دانلود : طرح_های_مصوب_مرکز_1401.docx           حجم فایل 782 KB