English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

 

                                      برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات بهداشت باروری  درسال 1401

 

هدف کلی(G1) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

هدف اختصاصی(O1): طراحی و اجرای طرح های کاربردی مرتبط با درمان ناباروری در سال 1401 به تعداد 10 مورد

تاکتیک (T1): جلب مشارکت نیروهای تخصصی مرتبط در سطح دانشگاه

جدول تفصیلی ۱

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

اطلاع رسانی فعالیت ها و دعوت به همکاری با مرکز تحقیقات بهداشت باروری

بهادری(کارشناس مرکز)

15/1/1401

15/6/1401

 

واحدهای خصوصی و دولتی مرتبط

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

رایزنی با گروههای آموزشی جهت جذب پایان نامه

ها   

دکتر فرخ اسلاملو

25/4/1401

25/7/1401

مرکز

مستندات

دکتر پاشایی

0

 

پذیرش طرح های دانشجویی

دکتر فرخ اسلاملو

30/4/1401

30/9/1401

مرکز

2 مورد

دکتر پاشایی

40000000

ریال

 

اجرایی کردن سقف وظایف پژوهشی اعضای مرکز تا دو طرح پژوهشی

دکتر فرخ اسلاملو

30/5/1401

30/9/1401

مرکز

 8مورد

دکتر

پاشایی

800000000

 

ریال

 

ثبت و انتشار فعالیت های پژوهشی دانشجویان و

اعضای مرکز در سایت مرکز

بهادری(کارشناس مرکز)

20/4/1401

25/12/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

 

                                                          

هدف کلی(G1) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

هدف اختصاصی(O1): طراحی و اجرای طرح های کاربردی مرتبط با درمان ناباروری در سال 1401 به تعداد 10 مورد برگزاری کارگاههای مرتبط با اهداف پژوهشی

تاکتیک (T2): توانمندسازی پژوهشگران در بخش های دولتی و خصوصی

                                                              جدول تفصیلی 2

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

الویت بندی و انتخاب عناوین مرکز بر اساس نیازسنجی

دکتر قاسم نژاد

30/5/1401

30/6/1401

مرکز

مستندات

دکترفرخ اسلاملو

0

 

تدوین برنامه های اجرایی کارگاه ها

دکتر قاسم نژاد

30/6/1401

30/7/1401

مرکز

مستندات

دکترفرخ اسلاملو

0

 

هماهنگی و دعوت از اساتید مدرس

خانم بهادری(کارشناس مرکز)

30/7/1401

30/08/1401

 

مرکز

مستندات

دکترفرخ اسلاملو

0

 

دعوت از گروه های هدف

بهادری(کارشناس مرکز)

30/7/1401

30/08/1401

 

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

برگزاری کارگاه در حیطه مربوطه

دکتر فرخ اسلاملو

20/4/1401

30/12/1401

مرکز

2 مورد

دکتر پاشائی

100000000

ریال

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلی(G1) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

هدف اختصاصی(O2): راه اندازی یک مورد منبع اطلاعاتی مرتبط با جوانی جمعیت در سال 1401

تاکتیک (T1): راه اندازی نظام ثبت زوجین نابارور

جدول تفصیلی 3

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

تهیه پروپوزال

دکتر قاسم نژاد

30/4/1401

30/6/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

تهیه نرم افزار مربوطه

دکتر قاسم نژاد- دکتر جبرائیلی

30/6/1401

30/8/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

500000000

ریال

 

هماهنگی و دعوت از اساتید مرکز ناباروری دانشگاه جهت همکاری

دکتر فرخ اسلاملو

30/7/1401

30/8/1401

مر کز

مستندات

دکتر پاشایی

0

 

هماهنگی با ریاست بیمارستان کوثر جهت نصب نرم افزار بر روی سیستم های مرکز ناباروری

دکتر فرخ اسلاملو

30/7/1401

30/8/1401

مرکز

مستندات

دکتر پاشایی

0

 

هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری جهت به کارگیری یک نفر نیروی ثبت کننده اطلاعات و پرداخت هزینه ها

دکتر فرخ اسلاملو

30/7/1401

30/8/1401

مرکز

مستندات

دکتر پاشایی

500000000

ریال

 

 

 

 

 

هدف کلی(1G) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

 

هدف اختصاصی(3O): طراحی و اجرای یک مورد پژوهش فناورانه در حوزه درمان ناباروی در سال 1401

 

تاکتیک (T1): شناسایی و تثبیت ایده فناورانه در حوزه درمان ناباروری

 

                                                                    جدول تفصیلی 4

 

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

تشکیل تیم پژوهشی

دکتر قاسم نژاد

10/4/1401

25/4/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

برگزاری جلسات مشترک با مرکز رشد دانشگاه

دکتر قاسم نژاد

10/4/1401

30/9/1401

مرکز

3 جلسه

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

شناسایی و اولویت بندی عناوین تحقیقاتی مرکز

دکتر قاسم نژاد

20/4/1401

30/5/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلی(1G) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

هدف اختصاصی(3O): طراحی و اجرای یک مورد پژوهش فناورانه در حوزه درمان ناباروی در سال 1401

تاکتیک (T2): طراحی طرح تحقیقاتی فناورانه

جدول تفصیلی 5

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

تهیه پروپوزال

دکتر قاسم نژاد

30/5/1401

30/6/1401

مرکز

یک مورد

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

برگزاری منظم جلسات شورای مرکز به منظور

تصویب طرح

بهادری(کارشناس مرکز)

30/6/1401

30/7/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

اجرای طرح فناورانه

دکتر قاسم نژاد

30/7/1401

25/12/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

1000000000ریال  اعتبارات 5 درصد پژوهشی معاونت در خصوص جوان سازی جمعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلی(G1) : توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با جوانی جمعیت

هدف اختصاصی(O2): توسعه زیرساخت های مرکز و ارتقاء تجهیزات مرکز

تاکتیک (T2): ایجاد (راه اندازی) آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی وIVF

جدول تفصیلی 6

فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام

شاخص

مسئول ارزیابی

هزینه

گزارش پیشرفت

بررسی نیازهای مرکز

دکتر قاسم نژاد

1/5/1401

1/6/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

الویت بندی نیازهای مرکز

دکتر قاسم نژاد

1/6/1401

30/6/1401

مرکز

مستندات

دکتر فرخ اسلاملو

0

 

پیگیری اختصاص فضای فیزیکی مناسب

دکتر فرخ اسلاملو

30/6/1401

30/7/1401

مرکز

مستندات

دکترپاشایی

0

 

ثبت درخواست جهت خریداری

دکتر فرخ اسلاملو

30/7/1401

30/8/1401

مرکز

مستندات

دکترپاشایی

0

 

خریداری تجهیزات و در اختیار مرکز قرار دادن

دکتر پاشایی

30/8/1401

25/12/1401

مرکز

مستندات

دکترقلی زاده

60000000000

ریال

 

 

 

 

 

 

 

جدول گانت

ماه 12

ماه 11

ماه 10

ماه 9

ماه 8

ماه 7

ماه 6

ماه 5

ماه 4

ماه 3

ماه 2

ماه 1

ردیف/ عنوان فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

تشکیل تیم پژوهشی برای ثبت ایده فناورانه ناباروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

شناسایی و اولویت بندی عناوین تحقیقاتی فناورانه مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

×

تهیه پروپزال نظام ثبت اطلاعات ناباروری×

×

×

×

×

×

اطلاع رسانی فعالیتها دعوت به همکاری

 

 

 

×

×

×

×

×

×

×

×

×

برگزاری جلسات مشترک با مرکز رشد

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ثبت و انتشار فعالیت های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

بررسی نیازهای مرکز جهت توسعه زیر ساخت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

اولویت بندی و انتخاب عناوین کارگاهها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

طراحی پروپوزال فناورانه

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

تدوین برنامه های اجرایی کارگاه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

اولویت بندی نیازها جهت توسعه زیر ساخت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

برگزاری منظم جلسات شورای مرکز

 

 

 

 

 

 

×

×

×

×

 

 

تهیه نرم افزار مربوط به ثبت اطلاعات زوجین نابارور


×

×

×

×
 رایزنی با گروههای آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

پیگیری اختصاص فضای فیزیکی مناسب 

×

×

×

×

×

×
 پذیرش طرح های دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

 هماهنگی و دعوت از اساتید مدرس کارگاه

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

 دعوت از گروههای هدف

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

هماهنگی و دعوت از اساتید مرکز ناباروری

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

هماهنگی با ریاست بیمارستان کوثر

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

هماهنگی با معاونت تحقیقات جهت به کارگیری نیروی ثبت کننده اطلاعات

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

اجرای طرح فناورانه

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

ثبت درخواست جهت خریداری تجهیزات

 

 

 

×

×

×

×

×

 

 

 

 

 اجرایی کردن سقف وظایف پژوهشی

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

 

برگزاری کارگاه

 

 

   دانلود : برنامه_عملیاتی_نهایی_بهداشت_باروری(1).pdf           حجم فایل 746 KB