04:26:26 - 29 تیر 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

حمیدرضا فرخ اسلاملو

دکترای تخصصی بهداشت مادر و کودک

مرتبه علمی: استاد

سمت: عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری

ایمیل hamidfarrokh@umsu.ac.ir:

اطلاعات بیشتر: علم سنجی

دکتر سهیلا ربیعی پور

دکترای تخصصی بهداشت مادر و کودک

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل rabieipour.s@umsu.ac.ir:

اطلاعات بیشترعلم سنجی

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

مرتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

سمت: رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه

ایمیلGhasemnejadberenji.h@umsu.ac.ir

اطلاعات بیشتر: علم سنجی

دکتر طاهره بهروزی لک

 

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی

 سمت : معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانشگاه

behroozilak.t@umsu.ac.ir :ایمیل

اطلاعات بیشتر: علم سنجی

تنظیمات قالب