19:41:29 - 27 خرداد 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سیا‌ست های حمایتی شورای پژوهشی دانشگاه از فعالیت ها و بروندادهای پژوهشی و فناوری

(مصوبه شماره 476 مورخه 11/7/1401)

    1. سیاست های حمایتی از طرح های تحقیقاتی بر اساس برونداد پژوهشی

در راستای حمایت های منطقی از طرح های تحقیقاتی و حفظ منافع پژوهشی دانشگاه بر اساس هزینه های منطقی اعلامی از سوی مجری حمایت های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی بصورت زیر خواهد بود:

1.1)   تسویه حساب قراردادهای پژوهشی (اعم از طرح های پژوهشی  مستقل یا پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و دستیاری) با هزینه مصوب نهایی تا سقف اعلامی زیر با برون دادهای پژوهشی ذکر شده صورت خواهد گرفت:

1.1.1)   10 میلیون ریال نیازمند هیچگونه برونداد پژوهشی نمی باشند به استثنای مراکز تحقیقات / پژوهشکده ها با در نظر گرفتن پایین ترین تعهد( نمایه scopus) اقدام می شود و همچنین هزینه پایان نامه های دانشجویی در صورت تایید استاد راهنما به دانشجو پرداخت خواهد شد.

1.1.2)     بیش از 10 میلیون تا سقف 15 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ  حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی هستند.

1.1.3)     بیش از 15 میلیون تا سقف 30 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایه  Scopus هستند.

1.1.4)     بیش از 30 میلیون تا سقف 60 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات PubMedهستند

1.1.5)     بیش از 60 میلیون تا سقف 70 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با دو نمایه از 3 نمایه بین المللی(Scopus  ISI- PubMed -)هستند.

1.1.6)     بیش از 70 میلیون تا سقف 80 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایهISI  و با رنک حداقلSJR rank=Q4 هستند.

1.1.7)     بیش از 80 میلیون تا سقف 100 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایهISI  و با رنک حداقلSJR rank=Q3 هستند.

1.1.8)     بیش از 100 میلیون تا سقف 120 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایهISI و با رنک حداقلSJR rank=Q2 هستند.

1.1.9)     بیش از 120 میلیون تا سقف 150 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایهISI  و با رنک حداقلSJR rank=Q1 هستند.

1.1.10) بیش از 150 میلیون ریال تا سقف 300 میلیون ریال ملزم به ارایه چاپ حداقل یک مقاله در مجلات با نمایهISI و با رنک حداقل JCR rank=Q1 و مستندات مربوط به اثرگذاری طرح  مطابق دستورالعمل های وزارتی هستند

1.1.11)  بیش از 300 میلیون ریال ملزم به ارائه طرح اثرگذار و برون دادهای آن برحسب نظر شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری و در قرارداد درج خواهد بود.

1.1.12)  طرح های که به کمتر از تعهدات خود عمل می کنند موظف به عودت مبلغ مازاد پس محاسبه امور مالی اقدام خواهد شد.

تبصره 1-1- برای مشاهده نمره SJR و JCRمجلات، به سایت http://www.scimagojr.com یا https://rsf.research.ac.ir مراجعه شود.

تبصره 2-1- چاپ مقالات در مجلاتی که بصورت مدام از سوی مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی نامعتبر اعلام می شوند، نه تنها مشمول شرایط تسویه حساب و حق التالیف نخواهند بود، بلکه مشمول پیگرد قانونی نیز می گردند. برای اطلاع از لیست مجلات نامعتبر به آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx و http://blacklist.research.ac.ir/ مراجعه نمایند.

تبصره 3-1- ضمانت قرارداد های پژوهشی اعضای هیات علمی در صورت تسویه حساب با دانشگاه اخذ خواهد شد لذا معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه/ دانشکده ها/ پژوهشکده ها درخصوص تسویه حساب با اعضای هیات علمی ملزم به استعلام از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تایید این معاونت می باشد.

تبصره4-1- به منظور حمایت از مراکز تحقیقاتی درصورتی که مقالات منتج شده از طرح های پژوهشی مراکز تحقیقاتی با درج وابستگی صحیح نمایه شده در پایگاه های دانشگاهی مورد ارزیابی این واحدها ، 20درصد از مبلغ پیش بینی مصوب شده پرداخت گردد.

تبصره 5-1- مقرر شد طرح های که از بودجه طرح های پژوهشی بهره مند می شوند در راستای نیاز های استان تعریف شوند لذا گروه ها و مراکز موظفند حدالامکان داده های سطح استان در پروپوزال ها را در اولویت قرار دهند.

تبصره 6-1- مقرر شد در تمام بندهای فوق افزایش مبلغ 50 میلیون ریال به شرط ارائه مستندهای اثرگذاری طرح های تحقیقاتی در سطح دانشگاهی و منطقه ای تسری یابد در خصوص افزایش مبلغ طرح های اثرگذار در سطح ملی شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره 7-1- مقرر شد در صورت نیاز به تجهیز آزمایشگاه های تابعه ( غیر مصرفی( پیش بینی آن در پروپوزال. خارج از تعهد می باشد.

1.2)   شرایط تصویب طرح های تحقیقاتی

1.2.1)     تعداد کل طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حال اجرا برای هر عضو هیات علمی تا سقف 10 عنوان که به صورت6 طرح تحقیقاتی به عنوان مجری و پایان نامه به عنوان استاد راهنما دانشجویی بدون درنظر گرفتن پایان نامه های با هزینه صفر و چهار طرح تحقیقاتی از کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر گرفته می شود.

1.2.2)   بررسی هزینه کرد اعتبار طرح های تحقیقاتی توسط اداره پژوهش صورت خواهد گرفت و کلیه مدارک مربوطه به عنوان سند طرح به پرونده آن الصاق می گردد در صورت وجود مصوبات هیات رئیسه دانشگاه، طبق مصوبه هیات رئیسه اقدام خواهد شد.

1.2.3)   جابجایی هزینه کرد صرفاً در بخش وسایل و تجهیزات و با اطلاع کتبی به حوزه مدیریت پژوهشی امکان پذیر بوده و در ردیفهای دیگر جابجایی اعتبار طرح فقط با نظر شورای پژوهشی مقدور خواهد شد.

1.2.4)     طرح های تحقیقاتی پیشنهادی توسط اعضاء هیات علمی نیازی به تائید گروه آموزشی نداشته و مستقیماً در کمیته های پژوهشی قابل بررسی می باشد.

1.2.5)     در مورد پایان نامه های رزیدنتی و دکتری حرفه ایی اعلام نظر مشورتی گروه لازم بوده ولی رد یا تصویب با کمیته پژوهشی دانشکده خواهد بود.

1.2.6)     تصویب پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در گروه آموزشی مربوطه تابع سیاست های دانشکده مربوطه است.

1.2.7)     مراکز تحقیقاتی دانشگاه در صورت موافقت دانشکده مربوطه می توانند نسبت به ارایه پایان نامه دانشجویان دکتری حرفه ایی اقدام نمایند.

1.2.8)     بهره مندی از خدمات قابل ارایه توسط مراکز تحقیقاتی جهت انجام پایان نامه تحصیلی یا سایر طرح های تحقیقاتی با موافقت رئیس مرکز بلامانع است.

1.2.9)   جهت خاتمه قرارداد های طرح های پژوهشی در راستای بند 1.1.1)بارگذاری تعهدات، ترجمان دانش و گزارش رسانه ای و.... طرح از طریق سیستم پژوهشیار ضروری است

1.2.10) جهت ایجاد انگیزه و استفاده از توانمندیهای اعضای غیرهیات علمی دانشگاه مقرر گردید اعضای غیر هیات علمی(پیمانی- رسمی) دارای مقطع دکتری حداکثر سه طرح تحقیقاتی ، مقطع کارشناسی ارشد دو طرح تحقیقاتی و مقطع کارشناسی یک طرح تحقیقاتی بدون داشتن طرح تحقیقاتی در دست اقدام با همکاری یک نفر اعضای هیات علمی به عنوان همکار اصلی در سیستم پژوهشیار ثبت و مراحل تصویب را طی نمایند.

2)     سیاست های حمایتی از مقالات منتشر شده در مجلات معتبر ( حق التالیف / حق التحقیق)

مطابق دستوالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغی نامه شماره 5965/701/د مورخ 18/10/1401 مشاور محترم اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع (پیوست) اقدام خواهد شد.

      1. سیاست های حمایتی  از پایان نامه های دانشجویی

با توجه به جایگاه تصمیم گیری کمیته ها و شورای محترم تحصیلات تکمیلی تحت امر معاونت محترم آموزش دانشگاه، جدای از قوانین مرتبط با معاونت مذکودر، در خصوص پایان نامه های دانشجویی به قرار زیر تصمیم گیری شده است.

3.1)   کلیه پایان نامه های دانشجویی بر اساس سیاست گذاری آئین نامه های آموزشی وزارت متبوعه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1-3- تیم تحقیقاتی پایان نامه متشکل از استاد/اساتید راهنما و استاد/اساتید مشاور و براساس آیین نامه های آموزشی مربوطه تشکیل گردد.

3.2)  از کلیه پایان نامه های دانشجویی تا سقف 10 میلیون ریال، بدون توجه به برونداد پژوهشی مطابق هزینه پیش بینی شده در پروپوزال مصوب حمایت مالی صورت خواهد گرفت.

3.3)  در صورتیکه هزینه های پایان نامه پیشنهادی بیش از مبلغ 10 میلیون ریال باشد با استاد راهنما در نقش مجری طرح تحقیقاتی مستقل قرارداد بسته شده و کلیه تعهدات مطابق با بند 1.1 بر عهده مجری طرف قرارداد خواهد بود. سقف حمایت از هر یک از پایان نامه ها به شرح زیر می باشد:

3.3.1)     حمایت از پایان نامه دکترای تخصصی (PhD) تا سقف 300 میلیون ریال

3.3.2)     حمایت از پایان نامه دستیار تخصصی (رزیدنتی) تا سقف 150 میلیون ریال

3.3.3)     حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) دارای کار آزمایشگاهی تا سقف 150 میلیون ریال

3.3.4)     حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) فاقد کار آزمایشگاهی تا سقف 100 میلیون ریال

3.3.5)      

تبصره 2-3- در شرایط خاص و با تایید شورای پژوهشی دانشگاه سقف قرارداد قابل افزایش می باشد.

تبصره 3-3-حمایت از پایان نامه دکتری حرفه ایی دارای کار آزمایشگاهی منوط به داشتن سوابق فعالیتهای آزمایشگاهی در سال های قبل ( اکسترنی) می باشد

3.4)  هزینه های حمایتی دربرگیرنده هزینه های پرسنلی برای استاد راهنما، استاد مشاور، و دانشجو نبوده و در موارد پرسنلی به خرید های خدمت از افراد غیر موارد مذکور در پایان نامه تعلق می گیرد.

3.5)   هزینه های حمایتی مصرفی صرفاً برای خرید اقلام هزینه ایی بر اساس اعلام قیمت از مراجع قانونی تعلق خواهد گرفت.

3.6)  از محل هزینه های متعلقه به پایان نامه ها، خرید تجهیزات ماندنی و سرمایه ایی صرفاً با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه امکان پذیر و استفاده از آنها منوط به ثبت در سیستم انبارداری دانشگاه، دانشکده، یا مراکز تحقیقاتی خواهد بود.

3.7)   دانشجویان استعداد درخشان در قالب حمایت های کمیته تحقیقات دانشجویی مورد نظر قرار خواهند گرفت

4)     سیاست های حمایتی از شرکت اعضاء هیات علمی در کنگره ها و همایش های بین المللی و داخلی

4.1)   کنگره های خارج از کشور

4.1.1)     اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب K می توانند از تسهیلات دانشگاه جهت شرکت در همایش ها استفاده کنند.

تبصره 1-4-کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی می توانند از حمایت مذکور استفاده نمایند که توانسته باشند در طی سال گذشته نسبت به تاریخ درخواست شرکت در کنگره، حداقل پنج (5) امتیاز پژوهشی بر اساس آئین نامه ارتفاء اعضاء هیات علمی از محل چاپ مقالات در مجلات معتبر ایندکس شده در پایگاه های استنادی ISI ، PubMed، و Scopus کسب کرده باشند.

تبصره 2-4- در صورت پذیرش مقاله ارایه شده بصورت سخنران کلیدی پذیرش شده باشد، اخذ امتیاز پژوهشی مذکور لزومی ندارد.

تبصره 3-4- حمایت از شرکت اعضاء هیات علمی فارغ از رشته تخصصی شان در کنگره های با موضوعات اخلاق در پژوهش های زیستی پزشکی مشمول 20 درصد حمایت بیشتر خواهد بود.

4.1.2)   کنگره یا همایش علمی مورد تقاضا باید در راستای رشته تخصصی متقاضی بوده و همچنین عنوان و مفاد مقاله ارایه شده با موضوع کنگره هم خوانی داشته باشد. ملاک نهایی در این خصوص اظهار نظر شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

4.1.3)     کنگره یا همایش علمی مورد تقاضا باید بین المللی و یا منطقه ایی باشد. همایش های ملی کشورهای دیگر مشمول حمایت های مذکور نمی باشند.

4.1.4)   با هر موضوع ارایه شده فقط یک نفر و برای یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در کنگره های خارجی را دارد (تفکیک اختلاف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شورای پژوهشی خواهد بود).

4.1.5)     کلیه اعضای هیئت علمی پس از شرکت در کنگره باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گروه مربوطه نمایند.

4.1.6)     مقالات پذیرفته شده در کنگره باید مستخرج از طرح های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه یا پایان نامه های دانشجویی مصوب باشد.

4.1.7)     در مقاله ارائه شده به صورت شفاهی یا پوستر ذکر همه همکاران عنوان شده در پروپزال طرح تحقیقاتی یا پایان نامه الزامی می باشد.

تبصره 4-4- مقالات ارایه شده که مستخرج از طرح های پژوهشی و یا پایان نامه متعلق به دانشگاه نباشند، در صورتی که بصورت شفاهی (اورال) مورد پذیرش قرار گرفته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ملاک تصمیم گیری در این خصوص نظر شورای پژوهشی دانشگاه می باشد.

4.1.8)   مدت زمان سپری شده از اتمام طرح تحقیقاتی و مقالات مستخرج برای شرکت در کنگره های خارج از کشور حداکثر سه سال بعد از اتمام (یا زمان اعلام گزارش) در نظر گرفته می شود.

4.1.9)   حمایت مالی شرکت در کنگره های خارج از کشور 000/000/200ریال (دویست میلیون ریال) به شرط انتشارخلاصه مقاله نمایه شده در پایگاههای استنادی scopus,web of sciences در نظر گرفته می شود.

4.1.10) ضروری است اسناد مثبته (از قبیل هزینه اسکان، ایاب و ذهاب، ثبت نام و ..... ) بلافاصله بعد از شرکت در کنگره تسلیم مسئول کارپردازی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه شده و فقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.

4.2)   کنگره های داخلی

4.2.1)   حکم ماموریت به همراه فوق العاده ماموریت برای خلاصه مقاله یا مقالات پذیرفته شده بصورت شفاهی و بدون فوق العاده برای پوستر از سوی دانشکده تابعه صادر خواهد گردید. تعداد احکام صادره تابعه سیاست های دانشکده های تابعه خواهد بود.

4.2.2)   سقف حمایت مالی شرکت در کنگره های داخلی برای پوستر نمایه بین الملل(scopus- ISI) تا سقف 5میلیون ریال و برای شفاهی با نمایه بین الملل(scopus- ISI)تا سقف 10 میلیون ریال از سوی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برای یکبار در سال تامین و پرداخت خواهد شد.

4.2.3)   فرد متقاضی برای شرکت در کنگره باید ارایه دهنده پوستر یا سخنران باشد. همچنین تخصص متقاضی و محتوای مقاله ارایه شده باید در راستای کنگره باشد. مرجع تصمیم گیری در این خصوص معاون پژوهشی دانشکده مربوطه می باشد.

4.2.4)   در خواست کارکنان برای شرکت در کنگره داخلی پس از بررسی در شورای پژوهشی مطابق قوانین اداری استخدامی عمل خواهد شد. حمایت مالی تابع سیاست های واحد مربوطه خواهد بود.

4.2.5)   مدارک مربوط به شرکت در کنگره های داخلی باید حداقل 10 روز کاری قبل از زمان برگزاری کنگره به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه جهت انجام فرآیندهای اداری ارایه شود. تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدارک بر عهده ارایه دهنده مقاله خواهد بود.

4.2.6)     پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات (شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام) مربوط به شرکت در کنگره می باشد.

5)     سیاست های حمایتی از تالیف و داوری کتاب

5.1.1)     از کتب یا فصلهای منتشره با نمایه Scopus حمایت خواهد شد.

5.1.1.1)     با نظر شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین نامه ارتقاء اساتید امتیاز پژوهشی به عضو هیات علمی تعلق خواهد گرفت. 

5.1.2)   مقرر شد برای کتب تالیفی یا بخش های تالیف شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورت تناسب با تخصص فرد، بر اساس شروط تالیف، موضوع کسب حمایت مالی به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع داده شود.

5.1.3)     در خصوص تعیین تالیف یا گردآوری بودن کتاب مقرر گردید مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه نسبت به بررسی و ارائه نظر کارشناسی اقدام و جهت تصمیم گیری به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع نماید.

5.1.4)     ترجمه و گردآوری مشمول امتیازات مذکور نخواهد شد.

6)     سیاست های حمایتی از داوری کتب، مقالات و پروپوزال ها

6.1.1)   جهت تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی که فعالانه در جهت داوری کتب ، مقالات ارسالی به مجلات دانشگاه و پروپوزال های ارسالی از شوراهای پژوهشی مشارکت دارند مقرر گردید گواهی داوری براساس آیین نامه ارتقا صادر و این گواهی ها دارای امتیاز پژوهشی در ارتقا عضو هیات می باشند و حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی تا سقف 1 میلیون ریال قابل پرداخت است.

7)     سیاست های حمایتی در خصوص هزینه حق التحقیق طرح های تحقیقاتی

7.1.1)     تصمیم گیری در خصوص هزینه های مربوطه بر اساس نظر شورای پژوهشی  دانشگاه خواهد بود.

7.1.2)     به اساتید راهنما و مشاوران پایان نامه های دستیاری و دانشجویی در مقاطع مختلف هزینه پزسنلی تعلق نمی گیرد.  

8)     سیاست های مربوط به محدودیت زمانی عضویت در کمیته ها و شورا

8.1.1)     احکام عضویت در کمیته ها و شوراهای پژوهشی بصورت سالانه صادر خواهد شد.

8.1.2)     غیبت غیر موجه به میزان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفرقه موجب لغو حکم صادره خواهد بود.

9)      سیاست های حمایتی در خصوص پروژه های مربوط به تحقیق در نظام سلامت (HSR)

9.1.1)   در پروژه های مطرح شده از سوی محققین دانشگاه اعم از اعضاء هیات علمی یا غیر هیات علمی که به تایید معاونت مربوطه رسیده باشد پس ازتوافق با آن معاونت تامین اعتبار خواهد شد.

9.1.2)     در خصوص الزام یا عدم الزام چاپ مقاله در این پروژه ها با توافق معاونت مربوطه تصمیم گیری خواهد شد.

10)   سیاست های حمایتی از کمیته تحقیقات دانشجویی

در راستای حمایت‌های منطقی از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی و تشویق و توانمند سازی دانشجویان در امر پژوهش، حمایت‌های مصوب از طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی بصورت زیر خواهد بود:

10.1.1) در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی حداقل تعهد مقاله( علمی و پژوهشی )و به میزان حمایت برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و دستیار تخصصی تا سقف 30 میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای تا سقف 20 میلیون ریال، و دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 20 میلیون ریال خواهد بود. در مورد طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی با تعهد ارائه مقاله حمایت‌های مصوب بر حسب برونداد پژوهشی مطابق با سیاست های حمایتی دانشگاه از طرح های تحقیقاتی خواهد بود.

10.1.2) برای شرکت دانشجویان فعال با ارئه مقاله در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگره های داخلی هزینه ایاب ذهاب و اسکان تا سقف 10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف 50 نفر در سال صورت خواهد گرفت). دانشجویان استعدادهای درخشان با معرفی EDC  دانشگاه مشمول این موارد می گردند.

10.1.3)  برای چاپ پوستر دانشجویان در کنگره های داخلی 1 میلیون ریال و برای ثبت نام 2 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

10.1.4) برای شرکت حداکثر دو نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت در کنگره های خارج از کشور (یک مورد پوستر و یک مورد سخنرانی) سقف حمایت مطابق مقررات کمیته تحقیقات دانشجویی (طرح مصوب کمیته بوده و دارای تائیدیه شورای پژوهشی باشد) صورت خواهد گرفت.

10.1.5)  برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو مجری دوم مربوط به طرح باشد، مطابق ماده 2 اقدام خواهد شد.

10.1.6)  برای مقالات تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم یا بعد باشد، مطابق ماده 2 اقدام خواهد شد.

10.1.7) برای تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی، هر 6 ماه یکبار مسابقه پروپوزال نویسی در قالب رویداد پژوهشی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار و به 4 تیم برتر به شرح ذیل جوایز نقدی پرداخت خواهد شد: تیم اول 25 میلیون ریال، تیم دوم 20 میلیون ریال، تیم سوم 15 میلیون ریال و تیم چهارم 10 میلیون ریال

تبصره 1-10- هر دانشجو می‌تواند فقط یک طرح دانشجویی حداقل تعهد مقاله ثبت کند.

تبصره 2-10- پایان نامه های دانشجویی شامل حمایت های مذکور برای دانشجویان نگارنده پایان نامه نخواهد بود.

تبصره 3-10- در راستای حمایت هر چه بیشتر همکاری پژوهشی بین اساتید و دانشجویان، هر عضو هیئت علمی می‌تواند تا سقف 4 طرح دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرح‌ها و پایان‌نامه‌های مجاز برای عضو هیئت علمی محاسبه نمی‌شود.

تبصره 4-10-تعداد طرح های مجاز برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی حداکثر 2 طرح  در دست اجرا و برای دانشجویان دکتری تخصصی و رزیدنت حداکثر 3 طرح در دست اجرا خواهد بود.

11)   سیاست گذاری در خصوص گرنت های اکتسابی خارج از منابع دانشگاه

11.1.1)  اعضای هیات علمی که موفق به دریافت گرنت گردند میتوانند بدون چاپ مقاله مرتبط با گرنت از منابع آن جهت تجهیز آزمایشگاه مربوطه و یا تامین اقلام مصرفی استفاده نمایند.

11.1.2) در راستای تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی مقرر گردید تا 20 درصد گرنت جذب شده  با تایید شورای پژوهشی دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از منابع مالی خود در صورت ثبت در سامانه تحقیقاتی پژوهشیار دانشگاه  به عضو هیات علمی اختصاص یابد.

11.1.3)  مقالات چاپ شده در صورتیکه منابع مالی طرح آن بطور کامل از گرنت های خارج از دانشگاه تامین شده باشد مشمول 100 درصد افزایش در حق التالیف مقاله یا مقالات مربوطه مندرج در بند دو خواهد شد.

12)      –سیاست های حمایتی از طرح های فناورانه بر اساس بروندادهای فناوری

تعریف: طر ح فناورانه به طرحی گفته می شود که با استفاده از دانش و مهارت های سازمان یافته، منجر به طراحی، ساخت و توسعه یک محصول (دستگاه، دارو،واکسن، مواد او لیه، نرم افزار و یا ابداع و توسعه روشها و زیرساختهای بهبود مد یریت در نظام سلامت) به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مشکل در حوزه سلامت و بهبود کیفیت زندگی شود.

در راستای حمایت های منطقی از طرح های فناورانه و حفظ منافع فناوری دانشگاه بر اساس هزینه های اعلامی از سوی مجر ی، حمایت های مصوب بر حسب

برونداد فناوری بصورت زیر خواهد بود.

تسویه حساب قراردادهای فناوری (اعم از طرح های فناورانه مستقل یا پایان نامه های دانشجویی) با هزینه مصوب نهایی تا سقف اعلامی زیر با برون دادهای فناوری ذکر شده صورت خواهد گرفت.

١-12) تا سقف 100 میلیون ریال نیازمند ارائه طرح فناورانه به صورت ارائه خدمات منحصربفرد در حوزه سلامت باشد (مثل توسعه روشها و زیرساختهای  بهبود مدیریت در نظام سلامت ).

2-12) تا سقف 150 میلیون ریال نیازمند ارائه نمونه اولیه از محصول فناورانه (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی، نر م افزار کاربردی ، ثبت ژن و .....).

3- 12)تا سقف 200 میلیون ریال نیازمند ارائه محصول فناورانه در کنار ثبت اختراع داخلی.

4- 12)تا سقف 300 میلیون ریال نیازمند ارائه طرح تجاری و مطالعات امکان سنجی محصول در کنار کسب مجوزهای لازم و یا انتقال دانش فنی محصول

5- 12)تا سقف 400 میلیون ریال نیازمند ارائه ثبت اختراع خارجی یا اخذ مجوز دانش بنیانی یا تولید نیمه صنعتی توسط خود شرکت یا اخذ مجوز تولید بدون کارخانه

تبصره 1-12: تصویب مبالغ بیش از 400 میلیون ریال برحسب تصمیم شورای صنعت و فناوری دانشگاه بوده و در قرارداد درج خواهد شد.

13)-سیاست های حمایتی از بروندادهای فناوری

مطابق دستوالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغی نامه شماره 5965/701/د مورخ 18/10/1401 مشاور محترم اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع (پیوست) اقدام خواهد شد.

.

14)سیاست های بدو ورود به مرکز رشد دانشگاه

1-14) به هسته فناوری که موفق به کسب تاییدیه استقرار در مرکز رشد شده باشد 10 میلیون ریال به عنوان حمایت بدو ورود تعلق می گیرد.

2-14) به هسته فناور مستقر در مرکز رشد که در مدت 6 ماهه مرحله پیش رشد موفق به تشکیل شرکت فناور شود 10 میلیون ریال به عنوان پاداش تعلق خواهد گرفت .

تبصر ه 1-14: به مجموعه های فناوری که در بدو ورود و استقرار در مرکز رشد بصورت شرکت فناور حضور یابند 20 میلیون ریال به عنوان حمایت بدو ورود پرداخت خواهد شد.

 15)سیاست های حمایتی از پایان نامه های فناورانه دانشجویی

با توجه به جایگاه تصمیم گیری کمیته ها و شورای محترم تحصیلات تکمیلی تحت امر معاونت محترم آموزش دانشگاه، جدای از قوانین مرتبط با معاونت مذکور، در خصوص پایان نامه های دانشجویی به قرار زیر تصمیم گیری شده است .

1-15) کلیه پایان نامه های دانشجویی بر اساس سیاست گذاری آئین نامه های آموزشی وزارت متبوع مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1-15: تیم پایان نامه متشکل از استاد/اساتید راهنما و استاد/اساتید مشاور و براساس آیین نامه های آموزشی مربوطه است.

2-15) سقف حمایت از هر یک از پایان نامه های فناورانه بر اساس مصوبات حمایتی ماده 1 سیاست گذاری به شرح زیر می باشد.

3-15)حمایت از پایان نامه دکترای تخصصی PhD تا سقف 400 میلیون ریال.

4-15) حمایت از پایان نامه دستیار تخصصی (رزیدنتی و فلوشیب) تا سقف 250 میلیون ریال.

5-15) حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) دارای کار آزمایشگاهی و کارگاهی تا سقف 200

میلیون ریا ل

تبصره 2-15: در شرایط خاص و با تایید شورای صنعت و فناوری دانشگاه سقف قرارداد قابل افزایش می باشد .

6-15) هزینه های حمایت ی دربرگیرنده هزینه های پرسنل ی برای استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو نبوده و در موارد پرسنلی به خرید های خدمت

از غیر افراد فوق الذکر در پایان نامه تعلق می گیرد .

6-15) هزینه های حمایتی مصرفی صرفاً برای خرید اقلام هزینه ای بر اساس اعلام قیمت از مراجع قانونی تعلق خواهد گرفت.

7-15) از محل هزینه های متعلقه به پایان نامه ها، خرید تجهیزات ماندنی و سرمایه ای صرفاً با تصویب شورای صنعت و فناوری دانشگاه امکان پذیر و

استفاده از آنها منوط به ثبت در سیستم انبارداری دانشگا ه، دانشکده یا مرکز رشد خواهد بود.

8-15) دانشجویان استعدادهای درخشان در قالب حمایت های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی مورد نظر قرار خواهند گرفت.

9-15) در خصوص پایان نامه های ارتباط با صنعت و جامعه (اعم از فناورانه و تحقیقاتی)، شرط اصلی نیاز صنعت و جامعه برای انجام پایاننامه بوده و

تامین کلیه هزینه های پایا ن نامه از طرف صنعت خواهد بود.

تبصره 3-15: در صورت ناکافی بودن بودجه اختصاص یافته از طرف صنعت برای انجام پایان نامه، میزان حمایت دانشگاه بر اساس تصمیم شورای صنعت وفناوری دانشگاه خواهد بود.

10-15) برونداد پایان نامه های فناورانه بر اساس ماده 1 مشخص شده و نیازمند برونداد تحقیقاتی نمی باشند.

 

16) سیاست های حمایتی از شرکت اعضاء هیات علمی در رویداد های فناورانه داخلی و بین المللی

اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی و ضریب کای می توانند از تسهیلات دانشگاه جهت شرکت در رویدادها استفاده کنند.

تبصره 1-16: شرط شرکت در رویداد فناوری پذیرش موضوعات فناورانه در رویداد مربوطه می باشد.

1-16) رویداد فناوری مورد تقاضا باید در راستای رشته تخصصی متقاضی بوده و همچنین موضوع فناورانه ارایه شده (ایده ، اختراع و یا طرح فناورانه)

با موضوع رویداد هم خوانی داشته باشد. ملاک نهایی در این خصوص اظهار نظر شورای صنعت و فناوری دانشگاه می باشد.

2-16)رویداد فناوری مورد تقاضا باید بین المللی و یا منطقه ای باشد. رویدادهای ملی کشورهای دیگر مشمول حمایتهای مذکور نمی باشند.

3-16)با هر موضوع فناورانه ارایه شده فقط یک نفر و برای یکبار مورد حمایت قرار خواهد گرفت و هر متقاضی یک بار در سال حق شرکت در رویدادهای فناورانه خارجی را دارد (تفکیک اختلاف و تفاوت قابل استناد موضوعات همپوشان با نظر شورای صنعت و فناوری خواهد بود).

4-16) کلیه اعضای هیئت علمی پس از شرکت در رویداد فناوری باید اقدام به ارائه گزارش سفر و سخنرانی در گروه مربوطه نمایند.

5-16)موضوعات فناورانه پذیرفته شده در رویداد باید مستخرج از طرحهای فناورانه مصوب شورای صنعت و فناوری دانشگاه یا پایان نامه های دانشجویی

مصوب باشد و در غیر اینصورت حمایت مربوطه بنا به نظر شورای صنعت و فناوری دانشگاه خواهد بود.

6-16) در موضوع فناورانه ارائه شده ذکر همه همکاران عنوان شده در پروپوزال طرح فناورانه یا پایان نامه الزامی می باشد.

7-16) حمایت مالی شرکت در رویدادهای خارج از کشور تا سقف 300 میلیون ریال در نظر گرفته می شود.

8-16) ضروری است اسناد مربوطه (از قبیل هزینه اسکان، ایاب و ذهاب، ثبت نام و ..... ) بلافاصله بعد از شرکت در رویداد فناورانه خارجی تسلیم مسئول کارپردازی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه شده و فقدان هر سند به منزله عدم پرداخت هزینه متعلقه خواهد بود.

 

17)رویدادهای فناورانه داخلی

1-17) حکم ماموریت به همراه فوق العاده ماموریت برای موضوعات فناورانه پذیرفته شده از سوی دانشکده متبوع صادر خواهد گردید. تعداد احکام صادره تابع سیاست های دانشکده های متبوع خواهد بود.

2-17) سقف حمایت مالی شرکت در رویدادهای داخلی برای موضوعات فناورانه تا سقف20 میلیون ریال به شرط پذیرش موضوع فناورانه در رویداد مربوطه از سوی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برای یکبار در سال تامین و پرداخت خواهد شد.

3-17) فرد متقاضی برای شرکت در رویداد باید ارائه دهنده ایده، مخترع و یا فناور باشد. همچنین تخصص متقاضی و محتوای موضوعات فناورانه ارایه شده باید در راستای رویداد فناوری باشد. مرجع تصمیم گیری در این خصوص معاون تحقیقات و فناوری دانشکده مربوطه می باشد.

4-17) درخواست کارکنان برای شرکت در رویداد داخلی پس از بررسی در شورای صنعت و فناوری مطابق قوانین اداری استخدامی عمل خواهد شد. حمایت مالی تابع سیاست های واحد مربوطه خواهد بود.

5-17) مدارک مربوط به شرکت در رویدادهای فناوری داخلی باید حداقل 10 روز کاری قبل از زمان برگزاری رویداد به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده مربوطه جهت انجام فرآیندهای اداری ارایه شود. تبعات ناشی از تاخیر ارایه مدارک بر عهده فرد متقاضی خواهد بود.

6-17) پرداخت هزینه ها منوط به ارایه مستندات (شامل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه ثبت نام) مربوط به شرکت در رویداد داخلی می باشد .

 

تنظیمات قالب