19:27:10 - 27 خرداد 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی (دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل)

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

سمت فعلی:  رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه

رزومه: علم سنجی ، رزومه

ایمیل Ghasemnejadberenji.h@umsu.ac.ir

شماره تماس: 04433469931

کدپستی: 5715781351

نمابر: 04433469935

آدرس محل کار: ارومیه، بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، ساختمان اورژانس ، طبقه اول، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب