03:33:35 - 29 تیر 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رئیس مرکز: دکتر حجت قاسم نژاد برنجی         

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

سمت فعلیرئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه

علم سنجی

ایمیل Ghasemnejadberenji.h@umsu.ac.ir : 

شماره تماس 04433469931:

کدپستی:5715781351

نمابر: 04433469935

آدرس محل کارارومیه، بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، ساختمان اورژانس ، طبقه اول، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب