17:56:01 - 27 خرداد 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ردیف

عناوین طرح/ پایان نامه

مجری

1

بررسی ارتباط عواطف مادری و نگرش  نسبت به شیردهی  با  خودکارآمدی  شیردهی مادران نخست زای دارای فرزند صفرتا 2 ماهه  تحت پوشش  مراکز جامع سلامت شهر ارومیه  1401

دکتر سهیلا ربیعی پور

2

بررسی اثر ملاتونین بر میزان استرس اکسیداتیو فولیکول، کیفیت تخمک و جنین در زنان با کاهش ذخیره تخمدان

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

3

بررسی اثر سلول‌های بنیادی مشتق از خون قاعدگی   (MenSCs) بر بازسازی آندومتر در مدل تجربی سندرم آشرمن

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

4

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ  Fox p3/Ror-tآﻧﺪوﻣﺘﺮ در ﻓﺎز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﺌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎرداری در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻟﻘﺎح

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

5

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﺎﻟﯿﻨﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮزی اﻧﺴﺎﻧﯽ در in vitro

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

6

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ در ﻣﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

7

ارتباط بین شاخص التهابی رژیم غذایی و بیومارکرهای التهابی با کیفیت مایع منی در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

8

بررسی اثر عصاره جفت انسانی بر محیط التهابی داخل شکمی دراندومتریومای تخمدان و اندومتریوز

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

9

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﻣﭙﺎﮔﻠﯿﻔﻠﻮزﯾﻦ ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﻘﺎء ﺗﻮرﺷﻦ/ دﺗﻮرﺷﻦ در رت

دکتر مرتضی قاسم نژاد برنجی

10

بررسی اثرات لوتئین در بهبود اسپرماتوژنز در موش های آزواسپرمی القا شده با سیکلوفسفامید

دکتر حجت قاسم نژاد برنجی

11

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮادف در ژنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان

دکتر مرتضی طاهری

12

تعیین ارتباط سطح مقطع بند ناف و محدودیت رشد داخل رحمی در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر در 6 ماه دوم سال 1401 (پایان نامه)

دکتر یلدا صنیعی/ دانشجو مریم جاویدفر

13

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ پلی مورفیسم های ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮادف در ژنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ نارسایی زودرس تخمدان

دکتر مرتضی طاهری

14

ترجمه و روان سنجی ویژگی های مقیاس دیسترس جنسی در زوجین 

دکتر رقیه بایرامی

15

بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر شدت درد و اضطراب از آمنیوسنتز زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال مرکز آموزشی  درمانی کوثر شهرستان ارومیه

دکتر سمیرا برجسته

تنظیمات قالب