19:36:17 - 27 خرداد 1403

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

- تبدیل مرکز تحقیقات بهداشت باروری به قطب پژوهش، آموزش و ارائه خدمات سلامت باروری درسطح کشور و منطقه

پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی در حوزه سلامت باروری

- کمک به سیاستگذاری منطقه ای و کشوری برای برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت باروری جامعه

- دستیابی به جایگاه معتبر و مناسب نسبت به سایر مراکز تحقیقاتی سلامت باروری در سطح ملی و منطقه ای

- طرف اعتماد و مشورت سازمان ها و نهادهای علمی و اجرائی ملی و بین المللی

تنظیمات قالب